บริษัท เดอ คัวร์ จำกัด

บริษัท เดอ คัวร์ จำกัด กิจการเพื่อสังคมในการแก้ปัญหาและขับเคลื่อนงานหัตถกรรมชุมชนพื้นบ้านทั่วประเทศไทยโดยกลุ่มคนรุ่นใหม่ ภายในแนวคิด Local + Craft + Design 

สินค้าของ เดอ คัวร์ เป็นรูปแบบพื้นเมืองร่วมสมัย จากผ้าทอพื้นถิ่นกลุ่มชาติพันธ์ุมาประยุกต์และต่อยอดภูมิปัญญาให้สามารถเดินไปกับปัจจุบันและอนาคต ด้วยกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คำนึงถึง ‘การหมุนเวียนเศรษฐกิจชุมชน’ และ ‘การกระจายรายได้’ เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

ยุจเรศ สมนา

24 หมู่ 5 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
33/6 ถนน มูลเมือง ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ : 065-414-6925
อีเมล์ : info@dequarr.com
craftdequarr.team@gmail.com
เว็บไซต์ : www.dequarr.com
Social : FB : De Quarr - Crafting Community
IG : @craftdequarr