Agenda

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Time Title
10.00 - 10.30 น.
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
10.30 - 11.30 น.
กิจกรรมเสวนาเรื่อง “ทิศทางของ Ecommerce ในโลกธุรกิจปัจจุบัน กับการปรับตัวของผู้ประกอบการ”
11.30 - 11.45 น.
กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน

โดย นายสุภชัย ไวยาวัจมัย 
อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 
 

11.45 - 12.00 น.
แถลงความสำเร็จของโครงการและกล่าวปิดโครงการ

โดย นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
 

12.00 - 13.00 น.
พักรับประทานอาหาร
13.00 - 13.30 น.
ชี้แจงกิจกรรม business matching
13.30 - 14.30 น.
กิจกรรมพบปะทางธุรกิจ Business Matching #1
14.30 - 14.45 น.
กิจกรรม Q&A
14.45 - 15.00 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 - 16.00 น.
กิจกรรมพบปะทางธุรกิจ Business Matching #2
16.00 - 16.15 น.
กิจกรรม Q&A
16.15 - 17.00 น.
กิจกรรม Digital Platform Crowd Pitch Matching